/ Personligt udviklingsforløb
Mental Styrke
 
Arbejd med dig selv
Læs bogen
Mental Styrke - Coaching i Frømandskorpset
Se omtale m.m. her
 

Fokusområder i forbindelse med et personligt sparringsforløb

AmikiGroup har en del års erfaring i at sparre med enkeltpersoner og grupper. Vi sparrer ved at tage udgangspunkt i den måde vores kunder taler og agerer set i forhold til deres udfordringer, problemer, succeser og det midt i mellem. Det betyder, at vi interesserer os særligt for de dimensioner, som er beskrevet nedenfor.

Vi er i AmikiGroup af den opfattelse, at personligheden kan formes ubegrænset, det er kun et spørgsmål om de rigtige investeringer i form af mennesker, der er villige til at gøre en indsats. Denne betragtning gør, at det er muligt virkelig at bevæge et andet menneske, men det er den, der sparres med, der må træffe valget om bevægelse og hastighed.

 

Et personligt sparringsforløb vil omhandle følgende 6 punkter:
Kim Østergaard

1. Den personlige historie:

 

Vi kan ikke ændre ved fortiden. Væremåder og følelser fra tidligere i livet har ofte lagret sig så dybt i os, at vi ikke er klar over deres baggrund, men oplever dem, som en del af os, der ikke kan ændres. Vi har en tendens til at sige, at det er vores natur. Kan vi derimod forstå vores liv i et voksent perspektiv og kan man bruge følelserne fra dengang, til at forstå os selv og vores handlinger i nutiden, bliver det muligt at skabe den ændring, der kan gøre en forskel. Det betyder, at væremåder og følelser fra tidligere i livet, der ikke er konstruktive, mister sin betydning og derfor ikke er handlingsanvisende mere.

 

Følgende punkter arbejder vi med indenfor den personlige historie:

 • Selvopfattelse og følelsernes energi
 •  Bevisbyrden omhandlende ”er jeg god nok”
 • Overvindelsesstrategi og psykoregulering (evnen til at komme igen)

2. Relationer:

Vi er sociale mennesker. Ingen af os er upåvirkede af andres syn på os. Isolation er den hårdeste straf, som man kan give et menneske, fordi vi mister os selv og vores egen identitet uden påvirkninger fra omgivelserne. Den stærkeste stimuleringssans kommer fra andre mennesker. Vi har alle brug for at blive set, hørt, forstået og mærket i de sammenhænge, som vi indgår i. Vi viger ikke for at blive bekræftet. Får vi ikke anerkendelse (bliver set, hørt, forstået eller mærket) vil vi have opmærksomhed, får vi ikke opmærksomhed, må vi mærke angst. Vi viger tilbage fra det tomme rum og søger en relation for enhver pris. Inden for dette område arbejder vi med følgende:

 • Hvordan opnår vi en passende grad af intimitet i en relation (på arbejde handler det om faglig intimitet)
 •  Etablering af fællesskab/tilhørssted. Evne til at være interessant gennem passende grad af forstyrrelse.  
 • Sikre at forståelsesrammen er på plads
 • Hierarki og roller
 • Konfliktløsning
 • Afstemning af forventninger og kontekst

3. Hverdagen:

Hverdagen er det, som vi har mest af og det er her, at vi kan gøre den største og mest betydningsfulde forskel. Det kan virke meget uoverskueligt, men ved at skærpe fokus på hverdagen både gennem den måde vi taler om hverdagen, tænker om hverdagen samt handler, bliver det muligt at skabe mening om hverdagen på en ny måde.

 • Bliv klog på hverdagen (hvad er betydningsfuldt og hvad er problemfyldt)Del tankerne om hverdagen med betydningsfylde mennesker.
 •  Skab gode vaner
 • Arbejde med dagens tanke
 • Juster din hverdag - Begræns din grådighed for information. Hvornår er nok, nok -   Lær at sig nej for at kunne sig ja andre steder

4. Dig selv:

Du er din tankes tanke og din følelses følelse. Det betyder, at det er et personligt valg, hvilken følelse du knytter til en given situation. Det er selvfølgelig hensigtsmæssigt i nogle situationer (i nuet) at arbejde med sorg, vrede og så videre, men over en lidt længere horisont, er glæden den eneste konstruktive følelse.

Du er underkastet en række begrænsninger, som du selv sætter op for dig selv, men vi må også acceptere, at vi ikke alle kan nå lige langt med mindre, der er mennesker, der er villige til at gå en ekstra meter for vores udvikling. Denne udvikling handler om at:

 • Forstå dig selv, dine tanker, dine følelser og dine handlinger
 •  Anerkend dig selv (den største anerkendelse kommer indefra)
 •  Retning og forståelse
 •  Beslutningsmønstre og afhængigheder
 •  Selvhjælp og positiv tænkning 
 • Cirkularitet (vi er hinandens forudsætninger)
 •  2 metermanden (Højeste og laveste forventning) /det personlige spillerum
 •  Personlig robusthed (Præstationstrekanten (Positur, sprog og egen overbevisning)
 •  Tilpas risikovillighed

5. Kroppens signaler:

Bevægelser taler lige så tydeligt som ord. Coachingen i forbindelse med bevægelser handler om, hvordan bevægelser bliver til gestus og om hvad gestus fortæller. Vi koncentrerer os ofte om det vi siger og glemmer at vores mere eller mindre bevidst udførte bevægelser, positurer og udtryk ofte fortæller noget andet end vores ord. Ved også at fokusere på kroppen (bevægelser og udtryk) bliver det simpelthen mere spændende at kommunikere med andre mennesker ved at iagttage deres adfærd samt muligheden for at forstå deres adfærd. Denne fokus på bevægelser og udtryk øger opmærksomheden på, hvordan bevægelser bliver til gestus og om hvordan gestus overfører budskaber.  Denne bevidsthed øger vores mulighed for at præge de situationer, som vi indgår i i hverdagen samt se nye dimensioner i de relationer vi indgår i. 

6. Sprogets kraft:

Det, vi siger, kan let misforstås, fordi sproget er så kraftfuldt. Med sproget kan vi løfte et andet menneske til uanede højder (bygge identiteten) eller vi kan få et andet menneske til at smuldre (identiteten smuldrer). Vi arbejder intensivt med sprogets kraft og betydning.

Et af vores fokusområder er kontekst (forståelsesramme), da det er den ramme, der giver mening til det, der opfattes, siges, sker eller foregår. Vi fokuserer på, at intet budskab er et budskab i sig selv. Et budskab - en sproglig handling, giver ingen mening i sig selv, det kan kun forstås i kontekst (en sammenhæng).  Det betyder, at vi er særlig opmærksomme på talehandlinger (det der siges) samt måden en episode etableres (en episode kan være en fornærmelse, en anerkendelse, forvirring osv.) Formålet er at gøre den coachede opmærksom på at være vaks ved havelågen i sin respons, hvorved det bliver muligt i langt højere grad at være medbestemmende af, hvordan en episode dannes. Konteksten hjælper os til at forstå, hvad der er meningsfuldt at gøre/sige.

Output af forløbet:

Forløbet vil øge bevidstheden samt handlemulighederne ved følgende punkter:

 • Relationel ansvarlighed og etableringen af denne
 •  Etableringen af faglig intimitet i gruppen du indgår i
 • Etablering af robusthed i situationen
 • Nedkølingsteknikker efter en pressituation
 •  Signaler gestus og positur og deres betydning
 • Øge egen overbevisning positivt
 •  Konflikthåndtering
 •  Udnyttelse af sprogets kraft
 • Afklaring af eget handlerum (højeste og laveste forventning til sig selv)Personlig robusthed (hvor henter jeg den)
 •  Gode vaner
 •  Psykoregulering (Øge evnen til at komme igen)
 • Håndteringen af pressituationer
 • Håndtering af følelsernes energi  

Forløbets varighed:    

 • Et fuldt forløb er lavet som 5 hele dages sparring med 1 hel dag hver måned i 5 måneder.
 •  Et alternativt forløb er ½ dag hver måned i 5 måneder. Her vil der være nogle af ovenstående punkter, som vi sammen beslutter os for at vælge fra. 

Organisatorisk forløb:

Et organisatorisk forløb vil særligt handle om relationer og samspil og fokus vil være på følgende:
 
 •  Kommunikationsrækkefølgen (opbygge en passende grad af faglig intimitet) o   Ritualer, sprog, kropssprog, mimik, roller, fælles tredje oplevelser og faglig intimitet
 •  Bidrag, behovs afdækning på det sociale, personlig og faglig plan Forventningsafstemning mellem parter og grupper
 • Robuste arbejdsprocesser (forståelse, accept og ansvar) Etablering/forankring af en robust feedback kultur o   Mål, rammer, roller og regelsæt
Endvidere tilbyder AmikiGroup opfølgende sparring online. Se mere her
 
Det er yderst relevant at koble et organisatoriskforløb med personlige forløb for herved at maksimere outputtet. Det betyder, at hastigheden hvormed organisationen kan udvikle sig accelereres markant ved at arbejde med det personlige og det organisatoriske samtidig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AmikiGroup | Greve Strandvej 59A, 2670 Greve - Danmark | Tlf.: + 45 5125 6798